Jak uzyskać kod Authinfo?

Aby otrzymać kod authinfo dla domeny utrzymywanej przez MonitorDomen.pl, należy wypełnić (najlepiej wniosek wypełnić drukowanymi literami)wniosek.
Poprawnie wypełniony formularz musi:
 • zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania;
 • w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
 • zawierać załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego status Abonenta:
  • dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
  • dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
  • dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.
 • zawierać numer CSP partnera 4226
 • być wysłany w wybranej formie:
  • wiadomości e-mailem (załączony zeskanowany dokument) na adres bok@monitordomen.pl
  • faksem na nr +48 (22) 49 43 014
  • listem na adres firmy (Kontakt)
MonitorDomen.pl wysyła wniosek swojemu Partnerowi (rejestrator).
Partner w ciągu 7 dni wysyła kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta