Regulamin domen internetowych

§ 1.DEFINICJE Usługodawca – CONSALTEX Marcin Mazurek, ul. Burzyńskiego 1 m. 11, 03-984 Warszawa, NIP: 867-143-17-25, REGON: 140233336. Świadczący usługi pod adresami Stron Internetowych Usługodawcy.
Dane kontaktowe – Adres pocztowy, numery telefonów, faks, adresy email oraz formularz kontaktowy udostępniany na podstronie Kontakt.
Partner – Consulting Service Sp. z o.o., ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, NIP: PL 521-365-25-80 - podmiot poprzez którego Usługodawca realizuje Usługi Domenowe
Klient – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleciła Usługodawcy Usługi Domenowe.
Strony Internetowe Usługodawcy – strony/systemy działające pod adresami monitordomen.pl i domeny.monitordomen.pl.
Panelu Klienta – system/strona Usługodawcy umożliwiająca zarządzanie Domeną udostępniona Klientowi.
Rejestrator Domeny – podmiot dodający Domenę w strefie odpowiadającej końcówce domeny. Rejestratorem dla Domen Polskich z końcówką .pl jest NASK. Rejestratorem dla Domen Europejskich z końcówką .eu jest EURID. Rejestratorem dla Domen Globalnych gTLD jest ICANN.
Domena – oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez Usługodawcę.
EURID - European Registry of Internet Domain Names.
ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
Okres Abonamentowy – czas ważności Domeny.
Aktywacja Domeny – uruchomienie Domeny w strefie odpowiadającej końcówce Domeny.
Przedłużenie Domeny – utrzymywanie Domeny przez kolejny okres abonamentowy.
Rejestracja Domeny – dodanie Domeny w strefie odpowiadającej końcówce domeny.
Transfer Domeny – przeniesienie prawa do obsługi Domeny na wybranego Usługodawcę.
Cesja Domeny – przeniesienie prawa do Domeny na innego Klienta.
Opcja Na Domenę – uzyskaniu przez Klienta pierwszeństwa do rejestracji Domeny.
Usługi Domenowe – usługi: Rejestracja Domeny, Aktywacja Domeny, Przedłużenie Domeny, Transfer Domeny, Cesja Domeny, Opcja na Domenę i pozostałe czynności związane z realizacją Usług Domenowych.
Domeny Polskie – domeny z końcówką .pl wraz z polskimi domenami regionalnymi i funkcjonalnymi.
Domeny Globalne – domeny gTLD (generyczna domena najwyższego poziomu), np: com, .net, .org, .info.
Domeny Europejskie – domeny z końcówką .eu.
Domeny Narodowe – domeny ccTLD (krajowa domena najwyższego poziomu) z rozszerzeniem innym niż .pl, np: .de, .uk, .cz.
Cennik – podstrona w Stronach Internetowych Usługodawcy zawierająca ceny Usług Domenowych domen znajdują się w aktualnej ofercie Usługodawcy.
§ 2.UMOWAPrzedmiotem umowy jest świadczenie Usług Domenowych na rzecz Klienta za pośrednictwem Stron Internetowych Usługodawcy. Usługi Domenowe są świadczone drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) i odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.
Zlecenie Usługi Domenowej przez Klienta do realizacji przez Usługodawcę jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że:
 • akceptacje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zawiera Umowę z Usługodawcą z obowiązkiem zapłaty
 • udziela Usługodawcy i Partnerowi zgody na wyłączne wykonywanie Usług Domenowych wybranej domeny i związanych z nią czynności na zasadach określonych przez Rejestratora Domeny,
 • udziela zgody na reprezentowanie go przez Usługodawcę i Partnera przed Rejestratorem Domen, w szczególności na dokonywanie wobec Rejestratora Domeny wszelkich czynności, w tym czynności prawnych,
 • zobowiązuje się przestrzegania regulaminów Rejestratorów Domen,
Usługodawca udostępnia na stronach Usługodawcy regulaminy wszystkich Rejestratorów Domen których domeny znajdują się w aktualnej ofercie Usługodawcy.
Rejestracja Domeny Polskiej skutkuje 14> dniowym okresem rezerwacji domeny i w tym czasie domena nie może być zarejestrowana przez innego Klienta.
Rejestracja Domeny innej niż Domena Polska nie skutkuje okresem rezerwacji i do momentu Aktywacji Domeny przez Klienta może ona zostać zarejestrowana przez innego Klienta. Umowa zawierana jest na Okres Abonamentowy. Okres Abonamentowy liczony jest od daty Rejestracji Domeny. W wyniku Przedłużenie Domeny przez Klienta Okres Abonamentowy liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu Abonamentowego. Usługodawca jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a Partnerem i Rejestratorem Domeny.
§ 3.CENY I ZASADY PŁATNOŚCIW związku z wykonaniem Usług Domenowych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Usługodawca wystawi Klientowi fakturę proforma opiewającą na kwotę wynikającą z Cennika.
Klient opłaca fakturę proforma przelewem na wskazane przez Usługodawcę rachunek bankowy lub za pomocą płatności internetowych online realizowanych przez wskazanego przez Usługodawcę partnera.
Nieopłacenie lub nie terminowe opłacenie faktury proforma może skutkować nie wykonaniem Usługi Domenowej. W przypadku opłacenia po terminie płatności faktury proforma i nie wykonaniem Usługi Domenowej przez Usługodawcę, wpłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni.
Aktywacja usługi na odpowiedni Okres Abonamentowy następuje bez zbędnej zwłoki, najczęściej jest to w ciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty kwoty wynikającej z faktury proforma.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w Usługach Domenowych wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym lub przez system płatności online.
Po opłaceniu i wykonaniu Usługi Domenowej Usługodawca w ciągu 7 dni wystawi Klientowi fakturę VAT.
Klient, o ile nie poinformuje używając Danych Kontaktowych Usługodawcy, wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie cyfrowej. Faktura będzie wysłana drogą e-mail na adres wskazany w Panelu Klienta oraz będzie do pobrania w formie pliku pdf lub HTML bezpośrednio w Panelu Klienta.
§ 4.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W celu prawidłowego wykonania Usług Domenowych, Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta w Panelu Klienta.
  W przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych, Usługodawca wezwie Klienta do ich poprawienia. W celu dostarczenia wezwania, Usługodawca wykorzysta adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta, podczas Rejestracji konta.
  W przypadku, gdy Klient, pomimo wezwania, nie poda prawidłowych danych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w Panelu Klienta wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami i wypowiedzenia tym samym wszystkich łączących go z Klientem umów dotyczących usług zamówionych w ramach tego konta.
 2. Klient wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych niezbędnych do wykonania usług przez Usługodawcę. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji Usług Domenowych.
 3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta.
  W każdym czasie, używając Danych Kontaktowych, może zgłosić żądanie usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Klient wyraża zgodę na przekazanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych podmiotom, które biorą udział w procesie wykonywania usługi, a w szczególności Partnerowi Usługodawcy, Rejestratorowi Domeny oraz firmie realizującej płatność online.
 5. Przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. 4 danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
 6. W odniesieniu do osób fizycznych, Usługodawca ma prawo zażądać dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania (jeśli występuje).
§ 5.PRAWA I OBOWIĄZKI STRONKlient oświadcza że wybrana przez niego Domena nie narusza praw osób trzecich.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z Rejestracją Domeny.
Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał Usługodawcy w związku z Usługami Domenowymi są prawdziwe.
Klient ma pełne prawo do dysponowania Domeną i jej zarządzaniem za pośrednictwem Panelu Klienta udostępnianego przez Usługodawcę.
Usługodawca zobowiązuje się do należytego wykonania Usług Domenowych zleconych przez Klienta za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.
Usługodawcy przysługuje prawo do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów przed wykonaniem Usług Domenowych (np. dyspozycji Cesji domeny, wydanie kodu Authinfo, Transfer Domeny).
Usługodawca ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie Usług Domenowych w przypadku, gdy:
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Klient podał nieprawdziwe dane przy zawieraniu Umowy
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż wybrana przez Klienta Domena narusza prawa osób trzecich
 • Domena przestała być dostępna do rejestracji
 • Klient nie uiścił opłaty na rzecz Usługodawcy w terminie wynikającym z Faktury proforma
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • chwilowe błędne działanie Stron Internetowych Usługodawcy związane z przeciążeniami systemów informatycznych Usługodawcy lub Partnera lub Rejestratora Domeny
 • zablokowanie lub usunięcie Domeny z przyczyn niezależnych od Usługodawcy
 • straty i utracone korzyści z powodu zablokowania lub usunięcia Domeny z przyczyn niezależnych od Usługodawcy
 • błedne zarządzanie Domeną przez Klienta za pośrednictwem Panelu Klienta
§ 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWERegulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji na Stronach Internetowych Usługodawcy i od tego momentu ma zastosowanie do zawieranych z Usługodawcą przez Klienta.
Regulamin w sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2016 roku.